Cestovní kancelář VOMA Třebíč

Smluvní podmínky - VOMA cestovní kancelář Třebíč, Brno

Cestovní kancelář pro Evropu, poznávací a pobytové zájezdy

Smluvní podmínky CK VOMA, S.R.O.

 • Při uzavření smlouvy se hradí 50% ceny jako záloha. Doplatek je třeba zaplatit 21 dnů před odjezdem nebo odletem. Storno poplatky za odstoupení smlouvy je nutné uhradit ihned. Bez plného zaplacení ceny zájezdu nemá cestující nárok na poskytnutí cestovních služeb.
 • CK VOMA může před nástupem cesty odstoupit od smlouvy nebo po započetí cesty smlouvu vypovědět v následujích případech:
  • když cestující vážně narušuje průběh cesty
  • do dvou týdnů před započetím cesty při naplnění minimálního počtu osob (toto se týká pouze autobusových zájezdů při počtu 36 osob), nebo v případě, že uskutečnění cesty je pro VOMA eknomicky neúnosné, protože náklady na uskutečnění cesty se výrazně zdražily. V obou případech obdrží cestujíc plnou cenu zpět, popřípadě je mu nabídnuta rovnocenná náhrada.
  • bez dodržení lhůty v důsledku tzv.vyšší moci, které VOMA nemohla ovlinit ani jim zabránit.
 • Odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka. Pokud se cestující k odjezdu nedostaví nebo se nedostaví k dílčímu odjezdu v dobu stanovenou průvodcem, může být ze zájezdu vyloučen, zejména v případě ohrožení dalšího časového programu zájezdu. VOMA má nárok na plnou náhradu nákladů.
 • VOMA neručí za ev.zpoždění a upozorňuje na možnost jeho vzniku z technických důvodů, nepřiznivého počasí, popř. z důvodů přetížení komunikačních cest. Cestující musí při plánování brát možnost zpoždění v úvahu.
 • V případě, že bude nutné překhnihování hotelu, uskuteční se ubytování, příp.stravování v hotelu stejné kategorie do okruhu 20 km. Další nároky na CK VOMA jsou vyloučeny.
 • Každý cestující je zodpovědný osobně za dodržování pasových, celních, zdravotních a dalších předpisů země, do které cestuje. Veškeré náklady, které vzniknou nedodržením těchto předpisů, nese cestující.
 • Cestující je povinnen v případě nespokojenosti nebo reklamace veškeré závady bezodkladně ohlásit průvodci a aktivně přispívat k jejich odstranění.

Stornovací podmínky

 • Zákazník má právo kdykoliv před započetím zájezdu odstoupit od smlouvy písemným oznámením. Zrušení smlouvy nastává okamžikem převzetí tohoto písemného oznámení.
 • Při odstoupení od smlouvy je zákazník povinnen zaplatit stornopoplatky:
  • pokud dojde ke zrušení smlouvy v době od závazného přihlášení do 60 dnů před datem odjezdu zájezdu - manipulační poplatek činí 500 Kč za osobu.
  • pokud dojde ke zrušení smlouvy v době mezi 60. a 40.dnem včetně, před datem odjezdu zájezdu - 30%
  • pokud dojde ke zrušení smlouvy v době mezi 40. a 20.dnem včetně, před datem odjezdu zájezdu - 50%
  • pokud dojde ke zrušení smlouvy v době mezi 20. a 10.dnem včetně, před datem odjezdu zájezdu - 70%
  • pokud dojde ke zrušení smlouvy v době mezi 10. a 4.dnem včetně, před datem odjezdu zájezdu - 90%
  • pokud dojde ke zrušení smlouvy v době mezi 3.dnem a méně před datem odjezdu, nebo pokud se zákazník nedostaví k odjezdu nebo se nezúčastní vlastní vinou např.poskytnutím nepřesných či neúplných údajů, příp.porušením celních, pasových, devizových předpisů nebo jiných zákonů - 100%

  Pro stanovení výše stornopoplatků je rozhodující datum doručení písemného oznámení cestovní kanceláři.

  V případě, že zákazník odstupující od smlouvy zajistí na stornované místo jiného účastníka, nebude storno účtováno!

 • Zájezd ve spolupráci s jinou CK se řídí storno podmínkami této CK dle její cestovní smlouvy nebo katalogu.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

ZÁKON Č.159/1999 O PODMÍNKÁCH PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU

Součástí cestovní smlouvy kromě katalogu je dodržování výše uvedeného zákona.

Některé části zákona jsou zde citovány. Celý zákon, kterým se řídí CK VOMA je vydán ve sbírce zákonů z roku 1999.

ČÁST PRVNÍ Hlava 1

Paragraf 2
 • Provozovatel cestovní kanceláře (dále jen "CK") je podnikatel, který je na základě koncese oprávněn nabízet a prodávat zájezdy.
 • Provozovatel cestovní agentury (dále jen "CA") je podnikatel, který je oprávněn na základě ohlášení vazáné živnosti provozovat činnost v rozsahu uvedeném v paragrafu 2 odst.2 písm. a) až d)
Paragraf 4

Zákazníkem je osoba, která uzavře s CK cestovní smlouvu, nebo osoba, v jejíž prospěch byla tato smlouva uzavřena. Zákazníkem je i osoba, na kterou byl zájezd převeden za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem.

Paragraf 6 - Povinné smluvní pojištění
 • CK je povinna sjednat pojištění, na základě něhož vzniká zákazníkovi pojištěnému cestovní kanceláří právo na plnění v případech, kdy cestovní kancelář z důvodu svého úpadku

  • neposkytne zákazníkovi dopravu z místa pobytu v zahraničí do ČR, pokud je tato doprava součástí zájezdu
  • nevrátí zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu v případě, že se zájezd neuskutečnil, nebo
  • nevrátí zákazníkovi rozdíl mezi zaplacenou cenou a cenou částečně poskytnutého zájezdu v případě, že se zájezd uskutečnil pouze z části
Paragraf 7
 • Pojistné plnění podle odstavce 1 poskytne pojišťovna okamžitě po ověření pravdivosti oznámené pojistné události.

HLAVA DVACÁTÁ PRVNÍ CESTOVNÍ SMLOUVA

Paragraf 852a
 • Cestovní smlouvou se provozovatel CK zavazuje, že zákazníkovi poskytne zájezd a zákazník se zavazuje, že mu zaplatí smluvenou cenu.
Paragraf 852c
 • V cestovní smlouvě lze dohodnout, že CK je oprávněna jednostranným úkonem zvýšit cenu zájezdu, jestliže je zároveň přesně stanoven způsob výpočtu zvýšení ceny. Cena zájezdu uvedená v cestovní smlouvě však nesmí být jednostranně zvýšena během 20 dnů před záhájením zájezdu.
 • Cenu zájezdu podle odstavce 1 lze zvýšit jen v případě, že dojde ke zvýšení:
  • ceny za dopravu včetně cen pohonných hmot
  • plateb spojených s dopravoum, např.letištních a přístavních poplatků, které jsou zahrnuty v ceně zájezdu, nebo
  • směnného kursu české koruny použitého pro stanovení ceny zájezdu v průměru o více než 10% pokud k této změně dojde do jednadvacátého dne před zahájením zájezdu.

Cestovní kancelář odpovídá zákazníkovi za porušení závazků vyplývajících z uzavřené cestovní smlouvu bez ohledu na to, zdy tyto závazky mají být splněny cestovní kanceláří nebo jinými dodavateli služeb cestovního ruchu poskytovaných v rámci zájezdu.

Nesplní-li cestovní kancelář své povinnosti vyplývající z cestovní smlouvy řádně a včas, musí zákazník uplatnit své právo u cestovní kanceláře bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 měsíců od skončení zájezdu, nebo v případě, že se zájezd neuskutečnil, ode dne, kdy měl zájezd být ukončen podle cestovní smlouvy, jinak právo zaniká.

Je-li uzavření smlouvy zprostředkováno jinou cestovní kanceláří nebo cestovní agenturou, je lhůta podle odstavce 2 výše, i pokud tak zákazník učil řádně a včas u zprostředkující cestovní kanceláře nebo cestovní agentury).


INFOLINKA

568 821 115

FOTOGALERIE

VYHLEDAT ZÁJEZD

Typ:
Lokalita:
Zájezd:
Odlet:Kalendář odletu na dovolenou
Délka:
Doprava:
Strava:

Zaslat poptávku - dovolená

ZEMĚ

Kurzy měn
EMUEUR25,76
USAUSD23,20

Cestovní kancelář VOMA, s.r.o. - netkatalog.czCestovní kanceláře, agentury a dovolená - netkatalog.cz